Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου με ανωδομή

photovoltaic park

Πασσαλόμπηξη φωτοβολταϊκού πάρκου 100kw, στην Θήβα και εγκατάσταση βάσεων