Εργοταξιακή Σήμανση Κόμβου

Εργοταξιακή Σήμανση Κόμβου

Ερξοταξιακή σήμανση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Ακράτας στα πλαίσια κατασκευής της Ολύμπιας Οδού