Πινακίδες Πρόσθετες ( ΠΡ )

Πινακίδες Πρόσθετες ( ΠΡ )


Διαστάσεις
Αντανακλαστικότητα


Τύπου Ι - Χαμηλής

Τύπου ΙΙ - Υψηλής

Τύπου ΙΙΙ - ΥπέρυψηλήςΠάχος Αλουμνίου


2,00 Χιλιοστά

2,50 Χιλιοστά

3,00 ΧιλιοστάΣτήριξη


Οι πρόσθετε πινακίδες τοποθετούνται στον ίδιο ιστό ή ικρίωμα με τις Ρυθμιστικές, τις Κινδύνου ή τις Πληροφοριακές


Πινακίδες