Αποξήλωση παλαιών και τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1, ΜΣΟ-2, ΜΣΟ-1/1,33, ΣΤΕ-1 και ΣΤΕ-4. Διαγράμμιση σε όλο το μήκος του τμήματος, και κατασκευή και τοποθέτηση όλων των πινακίδων.